Szabályzat/GDPR


Bejelentkezés - Lemondás

A kezelésekre való bejelentkezés: személyes, messenger vagy telefonos egyeztetés alapján.

A kezelés lemondása: 24 órával a kezelés előtt nem jár kötelezettséggel,

Az aznapi (24h belüli) időpontlemondás a kezelés összegének megtérítésével jár! - Ha küldesz magad helyett valakit a kezelésre mindhármunkkal jót teszel! :)

Illetve ha nem mondod le és nem jössz, akkor is a kezelés összegének megtérítése szükséges a további együttműködésünkhöz.

Ha a kezelés miattam marad el - bármely okból - természetesen kompenzálni fogom, ahogy eddig is tettem!

Mégértéseteket köszönöm!


Nemes Szilvia E.V Adatvédelmi szabályzata

Ezen adatvédelmi szabályzat "az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)" előírása alapján készült.

Nemes Szilvia (Adószám: 56844542-1-22; Székhely: 7632. Pécs, Maléter Pál utca 72 Fsz/1.; Weblap: www.masszazs-dietetika.hu; Kapcsolattartás: Tel.: 06205522589 ; Facebook: www.facebook.com/masszazs.dietetika;
e-mail:masszazs.dietetika@gmail.com) kiemelt fontosságúnak tartja a személyes adatok védelmét is és a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megfelelő kezeléséről, tárolásáról és tájékoztatásról is.

1. Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem. 

2. Számviteli bizonylat kiállításakor nevet, lakcímet, email címet kérek el, ami a hatályos jogszabályoknak megfelel. Ezt 8 évig tárolom a székhelyemen, vendégtől elzárt helyen. Továbbítás a könyvelőm és a NAV felé történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Időpont egyeztetésekor nevet és telefonszámot kérek el, illetve egyéb kérdéseim is lehetnek. Adatokat nem továbbítok. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Ha az érintett elektronikus - vagy postai úton keres meg a személyes adatai kezelése vagy jogorvoslati teendők miatt, akkor a válaszaimat ezen utak segítségével továbbítom felé.

Facebookon tudomásomra jutott adatokat a kapcsolat fennállásáig őrzöm meg. Ezen weboldalon is csak nevet, telefonszámot kérek el és időpontot egyeztetek. Adattovábbítás nem történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert az érintett már önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül - hozzájárul a szolgáltatáshoz.

3. Kezelőlapot vezetek: nem vezetek.

4. A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelésekor első alkalommal írásbeli hozzájárulást kérek a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorlójától, melyet az utolsó kapcsolat fennállása utáni egy év múlva törlök, semmisítek meg vagy kérésre azonnal törlöm, megsemmisítem.

Hozzájáruló nyilatkozat szülők részéről, írásban: szolgáltatás megnevezése, adatkezelés célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig. Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon.

5. Az érintett tájékoztatása a személyes adatai védelméről többféle módon történik. Telefonos bejelentkezéskor is közlöm felé, hogyan kezelem az adatait, ill. az adatvédelmi tájékoztatómat elolvashatja a weboldalamon és a vállalkozásom székhelyén is, ahol a szolgáltatás igénybevétele is történik.

6. Adatvédelmi incidens esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül - a megadott elérhetőségen keresztül - az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténtét és az intézkedéseimet is.

 - Az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, azt bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal.

 - Adatkezelési incidens nyilvántartás: incidens leírása, Érintettek csoportja és száma, érintett adatok kategóriái és száma, valószínűsíthető következmények ismertetése, az adatvédelmi incidensből eredő következmények leírása, tervezett intézkedések, hatósági és érintetti értesítések, változtatásokat a további incidens megelőzésre érdekében, pontos dátum, aláírás

7. Adatvédelmi kéréseket - hozzáférés, kiigazítás, törlés, korlátozás, az adatok direkt marketing célra való felhasználásának megtiltása, harmadik személynek való adatok átadásának megtiltása, másolat adás, tiltakozás az adatkezelés ellen - a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül teljesítem.

8. A felügyeleti hatósággal - annak megkeresése alapján - együtt működöm.

9. Külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás nem történik.

10. Jogorvoslati tájékoztatás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu)

11.A vállalkozásom fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt az érintettet kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

12.Az árak bruttó árak és forintban értendők. KATA-s vállalkozóként csak magánszemély részére tudok szolgáltatni. Szolgáltatásom végzése pénztárgép használatára kötelez, mely használata kiváltható névre szóló számlával. A számla kiállításához szükségem van névre, pontos címre, email címre - melynek helyességét nem áll módomban ellenőrizni, - de hiányában a szolgáltatás nem vehető igénybe.Készítsd el weboldaladat ingyen!